Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn – Rất nhiều hình thức đầu tư tài chính được những doanh nhân vận dụng để thu lợi nhuận, đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ, thời trang… Có rất nhiều người đã trở nên thành công hơn rất nhiều nhờ vào đầu tư vào những thị trường bất ổn này nhưng bên cạnh đó cũng đồng thời nhiều người không biết cách đầu tư hợp lý để bị tổn thất. Nhiều người chọn biện pháp đầu tư tài chính dài hạn để có thể làm giàu. Ở bài viết này chúng tôi sẽ nói cho các bạn rõ hơn về hình thức đầu tư dài hạn này, hy vọng có thể giúp một phần nào cải thiện cách đầu tư của mình.

Đầu tư tài chính dài hạn
Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn

Một khoản đầu tư tài chính dài hạn là một khoản ở phía bên tài sản của một công ty cân đối kế toán đại diện của công ty đầu tư, nó bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền tệ, … mà nó dự định tổ chức trong hơn 1 năm. Tài khoản đầu tư tài chính dài hạn khác biệt với tài khoản đầu tư ngắn hạn do các khoản do hầu hết các khoản ngắn hạn sẽ được bán trong khi các khoản dài hạn không bao giờ được bán.

Giảm các khoản đầu tư dài hạn

Một hình thức đầu tư tài chính dài hạn thường xảy ra khi một công ty A đầu tư phần lớn vào công ty B và ảnh hưởng đáng kể đối với công ty B mà không có đa số cổ phần có quyền quyết định. Trong trường hợp này, giá mua sẽ được hiển thị như một khoản đầu tư dài hạn. Khi một công ty cổ phần hay một công ty nào khác mua trái phiếu hay cổ phiểu của cổ phiếu thông thường như là đầu tư, quyết định loại bỏ nó là ngắn hạn hay dài hạn có một số ý nghĩa quan trọng đối với các cách thức đầu tư tài sản này được đánh giá trên bảng cân đối kế toán. Các khoản đầu tư ngắn hạn được đánh dấu vào thị trường, và bất kỳ khoản giảm giá nào được ghi nhận là lỗ. Tuy nhiên, giá trị gia tăng không được công nhận cho đến khi hàng được bán. Do đó, việc phân loại các khoản đầu tư – dù là dài hạn hay ngắn hạn – có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập thuần được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tổ chức các khoản đầu tư tài chính đáo hạn

Nếu một thực thể có ý định giữ một khoản đầu tư cho đến khi nó đã chín muồi và công ty có thể chứng minh được khả năng làm như vậy thì khoản đầu tư được ghi nhận là “giữ đến ngày đáo hạn”. Việc đầu tư được ghi nhận theo giá gốc, mặc dù phí bảo hiểm hoặc chiết khấu được phân bổ trong suốt thời gian đầu tư. Việc đầu tư tài chính dài hạn có thể được ghi chép để phản ánh đúng giá trị không phù hợp. Tuy nhiên, không có sự điều chỉnh nào đối với những biến động của thị trường tạm thời. Bởi vì đầu tư phải có ngày kết thúc, chứng khoán vốn cổ phần có thể không được phân loại là giữ đến ngày đáo hạn.

Sẵn có cho đầu tư mua bán và thương mại

Các khoản đầu tư được tổ chức với mục đích bán lại cho lợi nhuận ngắn hạn được phân loại là đầu tư hiện tại. Một khoản đầu tư kinh doanh tài chính có thể không phải là một khoản đầu tư tài chính dài hạn. Tuy nhiên, một công ty có thể nắm giữ một khoản đầu tư với ý định bán trong tương lai. Các khoản đầu tư này được phân loại là “có sẵn để bán” miễn là ngày bán dự kiến không phải là trong vòng 12 tháng tới. Các khoản đầu tư sẵn sàng để bán được ghi nhận theo giá gốc khi mua và sau đó được điều chỉnh để phản ánh giá trị hợp lý vào cuối kỳ báo cáo. Lợi nhuận hoặc lỗ thuần chưa thực hiện được ghi nhận là “thu nhập toàn diện khác” cho đến khi khoản đầu tư tài chính dài hạn đã được bán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *