Ai sở hữu giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng khoán không giống như các loại hình thức đầu tư làm giàu khác, hình thức đầu tư khác. Hiệu suất của những cuộc giao dịch chứng khoán thường được thực hiện như là một hình thức đại diện cho nền kinh tế của một quốc gia, hoặc ít nhất là bao hàm một hình thức đầu tư có triển vọng của đất nước.  Giao thông trong quốc gia cũng đóng vai trò chính sách chưa được đánh giá  cao trong việc quyết định các tiêu chuyển niêm yết và tuân thủ đối với các công ty muốn công khai. Trên hết tất cả điều đó là có một cảm giác mơ hồ nhưng thực tế rằng niềm tự hào dân tộc thường gắn liền với thị trường đầu tư chứng khoán.

Vậy ai sở hữu giao dịch chứng khoán?

Ai sở hữu giao dịch chứng khoán
Ai sở hữu giao dịch chứng khoán

Vì những cuộc giao dịch này dường như chắc chắn sẽ làm lay động cấu trúc của một số cuộc giao dịch lớn trên thị trường thế giới và đây cũng là cơ hội tốt để kiểm tra cơ cấu quyền cơ sở của một số giao dịch chính khác.

NYSE Euronext

NYSE Euronext là một thị trường giao dịch lớn nhất về số vốn trong thị trường giao dịch và trao đổi giá trị giao dịch đã được công bố vào năm 2006 sau khi mua lại Archipelago và mua lại Euronext trong năm 2007. NYSE Euronext là một công ty đại chúng, và Deutsche Borse đã đưa ra một số đề xuất sáp nhập với công ty.

NYSE Euronext
NYSE Euronext là cuộc trao đổi lớn nhất về vốn hoá thị trường trao đổi và trao đổi giá trị giao dịch, đã công bố vào năm 2006 sau khi mua lại Archipelago và mua lại Euronext trong năm 2007. NYSE Euronext là một công ty đại chúng, và Deutsche Borse đã đưa ra một Đề xuất sáp nhập với công ty.

Nasdaq OMX Group 

Là một công ty chứng khoán lớn nhất thứ 2 về giá trị giao dịch, đã mua lại được 7 thị trường chứng khoán ở Bắc Âu và Baltic trong năm 2008, sau khi bị từ chối trong nỗ lực mua lại công ty mẹ của sở giao dịch chứng khoán tại Luân Đôn.

Sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Đây là một thị trường chứng khoán lớn thứ 3 thế giới, tuy rằng đây là một thị trường lớn  nhất nhưng không được giao dịch một cách công khai. Mặc dù sở giao dịch chứng khoán tại Tokyo được tổ chức như là một công ty cổ phần, những cổ phần này được các công ty con nắm giữ chặt chẽ như ngân hàng và môi giới.  Ngược lại, ở sở giao dịch chứng khoán tại Osaka nhỏ nhưng được thực hiện giao dịch công khai, có lẽ phù hợp với những khuôn mẫu Nhật Bản lâu dài về Osaka là một doanh nghiệp và ít bị giấu giếm hơn là Tokyo.

Sở giao dịch chứng khoán London

Là sở giao dịch lớn thứ 4 thế giới thuộc sở hữu của tập đoàn chứng khoán Lôn Đôn, vốn là một công ty chứng khoán chính thức. Như tôi đã nói ở trên thì các công ty mẹ của LSE và sở giao dịch chứng khoán Toronto đang hợp nhất trong một thỏa thuận sẽ làm cho tổ chức được kết hợp là nhóm trao đổi lớn thứ hai về giới hạn thị trường của các công ty niêm yết.

Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông

Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và công ty bù trừ chứng khoán Hồng Kông là công ty con của Công ty Exchange and Clearing Ltd, một công ty kinh doanh công khai tại Hong Kong Futures Exchange và Công ty bù trừ chứng khoán Hồng Kông.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải 
Đây là sàn đầu tư chứng khoán lớn nhất trên thế giới hiện vẫn do chính phủ sở hữu và kiểm soát. Thị trường trao đổi tại Thượng Hải được Ủy ban Điều hành Chứng khoán Trung Quốc điều hành là một tổ chức phi lợi nhuận và được cho là một trong những hạn chế nhất trong các cuộc trao đổi lớn về các tiêu chí niêm yết và giao dịch.

Sở giao dịch chứng khoán Bombay và Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ 
Cùng với Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, những trao đổi này là những trở ngại đối với hầu hết các cuộc trao đổi được tổ chức. Mặc dù NSE được giải thể hóa, nhưng nó vẫn thuộc sở hữu của các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Tương tự như vậy, BSE là khoảng 40% sở hữu của các công ty môi giới, với các nhà đầu tư bên ngoài khác và các tổ chức tài chính trong nước sở hữu phần còn lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *